ما هرچه دویدیم به مقصد نرسیدیم×××× از عشق به جز مزه ی تلخش نچشیدیم